Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Dr. Melike Oruç Özpostacı ve çalışanları tarafından siz değerli ziyaretçilerimize sunulmakta olan sağlık hizmeti sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi konularında sizi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmış olup, bu aydınlatma metnini siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunarız.

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatı ile Dr Melike Oruç Özpostacı kliniği(muayenehanesi) tarafından yapılmaktadır.

Mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve sağlık hizmetlerine mahsus özel nitelikli verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, arşivleyebilecek ,aktarabilecek, sınıflandırabilecek , KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebileceğiz.

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizin yazılı olarak izin verdiğiniz durumlarda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle, kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu üçüncü kişi/ kurumlar arasında, hizmet alan kişinin yakınları, hizmet alan kişinin çalışanı/sigortalısı olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişileri , diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, tarafımızın tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/ veya iş birliği yaptığımız üçüncü kişiler bulunmaktadır.

Bu bilgilendirme metnine konu kişisel verileriniz Dr Melike Oruç Özpostacı ve çalışanları tarafından sağlanmakta olan sağlık hizmetleri sırasında elde edilmektedir. Veri toplanması, yüze yüze yapılan görüşmeler sırasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e posta, dijital mesajlaşma olanağı sağlayan iletişim programları, sosyal medya platformları ve kanalları aracılığı ile de yapılabilir.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.melikeoruc.com adresinde yer alan  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a ) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu ‘’ ATM İş Merkezi B Blok No:27 Çukurambar Çankaya Ankara ” adresinde bulunan, Muayenehane sahibi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Melike Oruç Özpostacı’dır.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Dr. Melike Özpostacı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Dr. Melike Özpostacı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Dr. Melike Özpostacı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Dr. Melike Özpostacı’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Dr. Melike Özpostacı’nın ve Dr. Melike Özpostacı ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Açık Rıza Kapsamında işleyebileceğimiz Kişisel verileriniz ve Bunları İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numarası, varsa geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve hasta protokol numaralarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik veri ve bilgileriniz

İletişim Bilgileriniz : Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz; müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, elektronik posta, mektup ve sair araçlar yolu ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Finansal/ Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaralarınız, IBAN numaralarınız , kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz , faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; muayenemizin ziyaretiniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıt görüntüleri, otoparkın kullanımı halinde araçlarınıza ait araç plaka bilgileri ;

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Sağlık Verileriniz: Muayene verileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler,laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, klinik takip ve endoskopi videolarınız , muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda ( elektronik posta, SMS, sosyal medya platformları, dijital mesajlaşma olanağı sağlayan iletişim programları( WhatsApp ve benzeri) yapılan tüm görüşme ve yazışmalar. İşlem öncesinde sunulan tüm aydınlatma metinleri ve onam formları, diğer sağlık kuruluşlarında kayıt altına alınmış ve kliniğimizde ki dosyanız içerisinde bulunması tıbben gerekli görülen ( konsültasyon notları, ameliyat notları, tetkik sonuçları), sağlık verileriniz, check –up verilerinizde bu kapsamdadır. Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi esnasında ve ya bunların bir sonucu olarak elde edilen sosyal, ailevi ve cinsel hayata ilişkin kişisel veri ve bilgilerinizde bu kapsamdadır.

Görsel ve İşitsel Kayıt ve Verileriniz : İşlem öncesi , sırası ve sonrasında alınan fotoğraflarınız, videolarınız; ölçümleriniz, çizimleriniz, çeşitli kalıplarınız; iki ve/ veya üç boyutlu fotoğraflarınız, videolarınız ve filmleriniz.

Aile ve Yakınınıza Dair Veri ve bilgileriniz : Hasta yakınlarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, hasta geçmişi için gerekli olduğu takdirde aile sağlık bilgileri.

Fiziksel Mekanlara Dair Veriler : Fiziksel mekanların güvenlik ve denetimi amacı ile tutulmakta olan kamera kayıt görüntüleri, otoparkın kullanımı halinde araçlarınıza ait araç plaka bilgileri.

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektirdiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu bildiririz.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kliniğimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz her şeyden önce size etkili , güvenli ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizin genel kullanım amaçları arasında kimliğinizi teyit etme, doktor hasta iletişiminin sağlanabilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması, ve etkin bir biçimde yürütülmesi, sağlık hizmeti finansmanının planlaması ve yönetimi , kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyon ve işlemlerin planlanması ve yönetilmesi, ilaç ve malzeme temini bulunmaktadır. Kliniğimizden randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme amacıyla iletişim verileriniz kullanılacaktır.

Kurum içi risk yönetimi, kalite geliştirme çalışmalarının yerine getirilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, kurum içi yetkisiz işlemlerin izlenmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla da kişisel verileriniz kullanabilir.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla ilişkilerin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerinin karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacı ile kişisel verileriniz işlenebilir.

İlgili Mevzuat uyarınca Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin sağlanması, ilgili mevzuat gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, sağlık hizmetlerimize ilişkin her tür soru ve şikayetlerinize cevap verilmesi amacı ile kişisel verileriniz kullanılabilir.

Özel nitelikli verileriniz, açık rızanız doğrultusunda diğer hastaların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitimi, bilimsel araştırmalar ve eğitim amacıyla kullanılabilir. Tedavi sürecinizde elde edilen görsel veriler, ameliyatlardan sonra elde edilen kozmetik sonuçların değerlendirilmesi amacı ile kullanılabilir ve kullanılacaktır.

d) KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Dr. Melike Oruç Özpostacı’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr.Melike Oruç Özpostacı’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, size ait tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, aldığınız sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, tarafımızdan Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

e) Kişisel Verilerinizin Yurt İçine veya Yurt Dışına Aktarımı

Tarafımızdan sunulan sağlık hizmetleri esnasında oluşturulan ve toplanan kişisel veriler diğer sağlık hizmeti sunucularına konsültasyon amaçlı olarak aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aday hastalara klinikte gösterilebilir veya internet üzerinden dosya paylaşımı ile aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde içinde fotoğraf ve videolarınızın da olduğu nitelikli sağlık verileri uluslararası bilimsel kuruluşlara aktarılabilir. Bilimsel makalelerin, kitapların, kongre bildirilerinin hazırlanma, sunum veya basım süreçlerinde hastalara ait görsellere sıkça yer verilmektedir. Hastaların açık rızaları alınarak kendilerine ait görsel materyaller ve diğer kişisel veriler bilimsel kuruluşlara ve yayın kuruluşlarına aktarılabilir.

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz,özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, TC Mahkemeleri ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

f) Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilebilir ve işlenebilir. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hasta kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve gerektiğinde hastanın kendisine ve yasal makamlara sunulabilmesi yasal bir zorunluluktur. Mali kayıtların düzenli olarak tutulması yine şahıs ve kurumların vergi yükümlülükleri açısından zorunludur. Özellikle plastik cerrahide hekim hasta ilişkisi çeşitli yargı kararlarında “eser sözleşmesi” kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda eser sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin saptanabilmesi için tedavinin çeşitli aşamalarında standardize görsel verilerinizin toplanması gerekebilmektedir. Bu veriler herhangi bir anlaşmazlık durumunda hasta, avukatları veya görevli mahkemeler tarafından talep edilebilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine ait hukuksal sebeplere; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliklerini inceleyerek ulaşabilirsiniz.

g) Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak tarafımızdan işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre hastadan hastaya ve veriden veriye değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin bir kısmı klinik dosyalarımızda, protokol defterlerimizde ve mali kayıtlarımızda yazılı olarak saklanmaktadır. İletişim verileriniz kliniğimize ait cep telefonunun dahili ve SİM kart hafızasında saklanmaktadır. Elektronik ve dijital verileriniz hem klinik bilgisayarlarında, yedek sabit disklerde, hafıza kartlarında, USB sürücülerinde, e-mail sunucularında ve bulut bazlı veri depolama sistemlerinde saklanmaktadır. Ön görüşme, tanı, tedavi ve takip sürecinde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan kişisel veriler oluşturuldukları platformların ilgili hesapları ve kayıtları içerisinde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz kliniğimizde kilitli olarak muhafaza edilmektedir. Elektronik verileriniz minimum iki basamaklı bir veri koruma sitemi ile muhafaza edilmektedir. Prensip olarak sağlık verileriniz öngörülemeyen bir afet, kaza, hırsızlık vb. durumlar oluşmadığı sürece saklanacak ve “süresiz” olarak muhafaza edilecektir.

h) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talepleriniz tarafımızdan mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.melikeourc.com] linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [ATM İş Merkezi B Blok No : 27 Çukurambar Çankaya Ankara] adresine iletilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte; cevabın bir maliyete neden olması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi1 üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebiliriz, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebiliriz.

Bu formda yer alan hususlarla ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler olabileceğini belirtmek isteriz.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı ziyaretçilerimiz/hastalarımız için bilgilendirme ve aydınlatma, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya dilediği dilde tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği iş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnimizi siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine saygılarımızla sunuyoruz.

Dr. Melike ÖZPOSTACI