Kişisel Verileri İşleme Politikası

1. AMAÇ

Bu doküman, hukuka ve 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik süreçler konusunda Muayehane’nin politikalarını belirlemek, bu kapsamda, Kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen hastaları bilgilendirmek, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu şekilde Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

2. KAPSAM

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen Hastaları (gerçek kişileri) kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Veri Sorumlusu bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika’da belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, Veri Sorumlusu’in kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm Veri Sorumlusu çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

3. TANIM VE KISALTMALAR

Veri Sorumlusu Doç. Dr. Melike Oruç
Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi muayenehane tarafından işlenen hastaları (gerçek kişileri) ifade eder
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde Veri Sorumlusu Doç. Dr. Melike Oruç Özpostacı’yı ifade eder.)
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Veri Yok Etme Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Veri Silme Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


4. POLİTİKA METNİ

4.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılması

4.1.01 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Muayenehanemiz, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

aa. Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

bb.Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

cc.Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Muayenehanemizin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, Muayenehanemizin yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

dd.Kişisel Veriler, Muayenehanemiz tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

ee.İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.1.02 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Muayenehanemiz kişisel verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir:

i. Muayenehanemizi , Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

ii.Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

iii.Muayenehanemiz tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

iv.Muayenehanemiz, veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.

v.Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

vi.Muayenehanemiz , bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

vii.Muayenehanemiz , Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Muayenehanemiz , Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

4.1.03 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Muayenehanemiz , Özel Nitelikli Kişisel Verileri , ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, Kanun’a göre, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Muayenehanemiz tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunulan koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Muayenehanemiz Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

4.1.04 Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Muayenehanemiz, Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, üçüncü kişilere Kanun’a uygun olarak aktarabilir. Muayenehanemiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; Muayenehanemiz meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, Kişisel Verileri üçüncü kişilere aşağıdaki şartların olması halinde aktarabilir:

Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise,

Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

a. Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise

b Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

d. Muayenehanemiz hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

e. Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

f. Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

g. Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Muayenehanemiz meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise rıza aranmaksızın aktarılabilir.

4.2 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşlenme Ve Aktarılma Amaçları, Aktarılacağı Kişiler

4.2.01 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Muayenehanemiz nezdinde; Muayenehanemizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4’üncü maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Bu doğrultuda, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel veri kategorileriniz ile içerikleri şu şekildedir

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İŞLENEN KİŞİSEL VERİ İÇERİĞİ

Kimlik Bilgisi
Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numarası, varsa geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve hasta protokol numaralarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik veri ve bilgileriniz
İletişim Bilgisi Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz; müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, elektronik posta, mektup ve sair araçlar yolu ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
Finansal Bilgi Banka hesap numaralarınız, IBAN numaralarınız , kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz , faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;
Görsel/İşitsel Bilgi Görsel ve İşitsel Kayıt ve Verileriniz : İşlem öncesi , sırası ve sonrasında alınan fotoğraflarınız, videolarınız; ölçümleriniz, çizimleriniz, çeşitli kalıplarınız; iki ve/ veya üç boyutlu fotoğraflarınız, videolarınız ve filmleriniz.
Sağlık Bilgileri Muayene verileriniz, tıbbi özgeçmişinize ait veriler, tıbbi soy geçmişinize ait veriler,laboratuvar sonuçlarınız, tıbbi görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarınız, üçboyutlu görsel verileriniz, klinik takip ve endoskopi videolarınız , muayene öncesi danışma, teşhis, tedavi ve takip sürecinde doktorunuz ile dijital ortamda ( elektronik posta, SMS, sosyal medya platformları, dijital mesajlaşma olanağı sağlayan iletişim programları( WhatsApp ve benzeri) yapılan tüm görüşme ve yazışmalar. İşlem öncesinde sunulan tüm aydınlatma metinleri ve onam formları, diğer sağlık kuruluşlarında kayıt altına alınmış ve kliniğimizde ki dosyanız içerisinde bulunması tıbben gerekli görülen ( konsültasyon notları, ameliyat notları, tetkik sonuçları), sağlık verileriniz, check –up verilerinizde bu kapsamdadır. Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi esnasında ve ya bunların bir sonucu olarak elde edilen sosyal, ailevi ve cinsel hayata ilişkin kişisel veri ve bilgilerinizde bu kapsamdadır.
Fiziksel mekân güvenliği Fiziksel mekanların güvenlik ve denetimi amacı ile tutulmakta olan kamera kayıt görüntüleri, otoparkın kullanımı halinde araçlarınıza ait araç plaka bilgileri.

Aile ve Yakınınıza Dair Veri ve bilgileriniz : Hasta yakınlarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, hasta geçmişi için gerekli olduğu takdirde aile sağlık bilgileri.

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektirdiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu bildiririz.

Politika’da belirtilen Kişisel Veri Sahipleri’nin hangi tip Kişisel Veriler’inin işlendiği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİPLERİ
Kimlik Bilgisi Hasta
İletişim Bilgisi Hasta
Finansal Bilgi Hasta
Görsel/İşitsel Bilgi Hasta
Sağlık Bilgileri Hasta
Fiziksel mekân güvenliği Hasta

4.3 Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Veri Sorumlusu’in,

4.3 .Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

 Kimliğinizin doğrulanması

 Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.

 Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi

 Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme

4.3.1.Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Tarafımızdan sunulan sağlık hizmetleri esnasında oluşturulan ve toplanan kişisel veriler diğer sağlık hizmeti sunucularına konsültasyon amaçlı olarak aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aday hastalara klinikte gösterilebilir veya internet üzerinden dosya paylaşımı ile aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde içinde fotoğraf ve videolarınızın da olduğu nitelikli sağlık verileri uluslararası bilimsel kuruluşlara aktarılabilir. Bilimsel makalelerin, kitapların, kongre bildirilerinin hazırlanma, sunum veya basım süreçlerinde hastalara ait görsellere sıkça yer verilmektedir. Hastaların açık rızaları alınarak kendilerine ait görsel materyaller ve diğer kişisel veriler bilimsel kuruluşlara ve yayın kuruluşlarına aktarılabilir.

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz,özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, TC Mahkemeleri ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

5.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1’inci madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2’inci madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekildeyerine getirilebilmesi için toplanır ve Muayenehanemiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Muayenehanemiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

5.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Muayenehanemiz, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Doç. Muayenehanemizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Muayenehanemizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Muayenehanemizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Muayenehanemize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Muayenehanemiz, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

6.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

6.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Muayenehanemiz, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

a. Muayenehanemiz bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

b. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

a. Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

b. Muayenehanemiz, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmeyeceğini tahhahhüt eder.

6.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Muayenehanemiz, Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

aa. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

cc. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

ee Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

gg. Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

a. Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

b. Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

6.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Muayenehanemiz, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

i. Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

v. Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

vi. Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

Muayenehanemii tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 2. Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 3. Muayenehanemiz tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

6.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Muayenehanemiz, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli iç denetimleri ve bağımsız belgelendirme kuruluşlarına dış denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına dair alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler (Ör: Düzenleyici Önleyici Faaliyet Kayıtları) yürütülmektedir.

6.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Muayenehanemiz, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu Bilgi Güvenliği İhlal Kaydı ile kayıt altına almakta, ayrıca en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

6.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

Muayenehanemiz, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın altıncı bölümünde yer verilmiştir.

6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Muayenehanemiz tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Muayenehanemiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Muayenehanemiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Muayenehanemiz, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Doç. Muayenehanemiz temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. İşbu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Muayenehanemiz, gerek yazılı olarak bilgilendirme metinleri yayınlayarak (Örnek: KVKK Aydınlatma Beyanı) gerekse olarak iletişim araçları yoluyla bilgilendirmeler yaparak ilgili kişileri aydınlatmaktadır.

7.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Muayenehanemiz, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Muayenehanemiz, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11’inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarının olduğunu açıklar.

7.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b. Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c. Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

d. Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

e. Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

f. Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

g. Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

h. Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ı. Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu Talep Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Muayenehanemize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

(i) Başvuru formu doldurulduktan sonra noter aracılığı ile Kızılırmak Mah. 1450 Sok. Atm Blok No : 1/27 Çukurambar , Çankaya, Ankara adresine yada

(ii) Muayenehanemize kayıtlı e-mail adresinizden info@melikeoruc.com adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.5. Muayenehanemize Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

Muayenehanemize, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Muayenehanemiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Muayenehanemiz, talebin gereğini yerine getirir.

7.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

8. MUAYENEHANEMİZİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM FAALİYETLERİ

Muayenehanemiz Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka, işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmaktadır.

9. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

9.1. Güncelleme ve Uyum

Muayenehanemiz, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.